Make your own free website on Tripod.com
 
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   แผนที่สำนักงาน
 
กรมการขนส่งทางน้ำ
ศูนย์ฝึกพาณิชยนาว
สำนักส่งเสริมขนส่งทางน้ำ
โรงเรียนนายเรือ
วิทยาลัยพาณิชยนาวี ม.บูรพา
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กลุ่มนำร่องศรีราชา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุทกศาสตร
กรมการขนส่งทางบก
จังหวัดเชียงราย
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ความรู้เรื่องท่าเรือและเรือ
การจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย (Ships’ Ballast Water Management in Thailand)
การจัดตำแหน่งและจัดคนลง : จุดเปลี่ยนจากระบบ "ซี" สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
   
   
สรุปผลการปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
กฎหมายกรมการขนส่งทางน้ำ
ค่าระดับน้ำ
ประกาศชาวเรือ
การขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทาง
เรือเดิน

การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

การสมัครสอบ
การขอต่ออายุประกาศนียบัตรและ
การเลื่อนชั้น
การขอจดทะเบียนเรือไทยและ
การเปลี่ยนชื่อเรือ
   
 
   
   
   
   
   
   
   

 

สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงราย
817 หมูที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150