Make your own free website on Tripod.com

 

การขอต่ออายุหรือเลื่อนชั้นประกาศนียบัตร
 
 
การขดต่ออายุหรือขอเลื่อนชั้นประกาศนียบัตร ให้ยื่นหลักฐาน ดังนี้
          1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว / 4 รูป
          2. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มของกรมเจ้าท่ากำหนด
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน
          4. ใบรับรองแพทย์
          5. หลักฐานการทำงานในเรือ
ุ          6. ประกาศนียบัตรฉบับเดิม
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับหน้าหลัก