Make your own free website on Tripod.com

 

การขอจดทะเบียนเรือไทยและการเปลี่ยนชื่อเรือ

 
 
การขอใบอนุญาตใช้เรือ
           ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนยื่นคำร้องขอใบอนุญาตใช้เรือตามแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนดตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
          1. สำเนาบัตรประชาชน
          2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างประเทศ
          3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของเรือ (ถ้าเป็นบริษัท)
          4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ต่อเรือ ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ และหากเป็นกรณีที่ซื้อจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานในการนำเข้าราชอาณาจักรจากกรมศุลกากรและหากเรือจะจดทะเบียนไว้ในต่างประเทศแล้วต้องมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือ
จากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ของประเทศนั้น
 
การขอใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ และใบสำคัญรับรองอื่น ๆ
1.ขอใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อขอจดทะเบียนเรือใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆดังนี้
1.1 คำร้องขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรกต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
1.2 คำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ (แบบ บ.1)
1.3 คำร้องขอจดทะเบียนเรือไทย (แบบ บ.57)
1.4 คำร้องยื่นเรื่องราวต่างๆ (แบบ ก.5 ด้านหลัง)
1.6 หนังมือมอบอำนาจกรณีผู้อื่นยื่นคำร้องแทน (แบบ บ.92)
 

การดำเนินการ

          ให้ยื่นหลักฐานตามที่กำหนดตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยยื่นในส่วนของทะเบียนเรือหลังจากนั้นหน่วยทะเบียนเรือผ่านเรื่องไปยังหน่วยตรวจเรือ
เพื่อนัดหมายไปตรวจสภาพเรือหากพบว่าสภาพเรือไม่ปลอดภัยและไม่พร้อมเจ้าพนักงานตรวจเรือจะแจ้งให้เจ้าของเรือแก้ไขตามหนังสือแนบร.25พร้อมทั้งนัดหมาย
เพื่อตรวจสอบอีกจนกว่าจะแล้วเสร็จและออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือให้
 
2.ติดต่อขอใบสำคัญรับรองอื่นๆเช่นใบสำคัญรับรองขนาดตันแนวน้ำบรรทุกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยรับรองตัวเรือและอุปกรณ์วิทยุให้ยื่น
คำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังนี้

2.1 แบบคำร้อง ก.5
2.2 สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
2.3 หนังสือมอบอำนาจของบริษัทเจ้าของเรือ
2.4 นำเอกสารหลักฐานเดิมมาแสดงด้วย

 

การดำเนินการ

          เช่นเดียวกับการขอรับใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อขอจดทะเบียนเรือใหม่หรืออายุใบอำนาจใช้เรือ

 
    การจดทะเบียนเรือไทย และการเปลี่ยนชื่อ

การออกใบอนุญาตใช้เรือ (การจดทะเบียนเรือครั้งแรก)

         * ผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้เรือ หรือการจดทะเบียนเรือครั้งแรกให้ยื่นคำขอได้ที่กองทะเบียนเรือการเจ้าท่าหรือ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เจ้าของเรือมีภูมิลำเนา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. คำร้องแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า

- เรื่องของจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช่เรือครั้งแรก (แบบ ก.5)
- คำขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ (แบบ บ.1)
- คำขอจดทะเบียนเรือไทย (แบบ บ.57)

 2. เอกสารที่ใช้แสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของเรือ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวราชการ (ยังไม่หมดอายุ)
- สำเนาหนังสืออื่น (ระบุ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือแสดงการจะทะเบียนหางหุ้นส่วน
- หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
- หนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- หนังสือรับรอง
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

3.เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือที่ใช้จดทะเบียนเรือ / ใบอนุญาตใช้เรือ

ก. เรือที่ต่อหรือซื้อภายในประเทศ

- ใบเสร็จรับเงินของอู่ต่อเรือหรือผู้รับจ้างต่อเรือหรือผู้ขายเรือ
- ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
- สัญญาจ้างต่อเรือ (ถ้ามี)
- ใบเสร็จรับเงินขายเครื่องจักรยนต์
- สัญญาซื้อขายเรือและเครื่องจักรยนต์

ข. เรือที่ต่อหรือซื้อจากต่างประเทศ

- หนังสือสัญญาซื้อขายเรือ (พร้อมคำแปลภาษาไทย)
-ใบเสร็จรับเงิน (พร้อมคำแปลภาษาไทย)
-หนังสือรับรองการถอนทะเบียนเรือจากต่างประเทศ (แบบ 32) ใบเสร็จรับเงินชำระค่าภาษีของกรมศุลกากร

 

หมายเหตุ

          * ในกรณีที่ยังมานำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรให้จดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2540) เมื่อนำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรและผ่านพิธีการทางศุลกากรให้เจ้าของเรือนำหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากรมายื่นต่อกรอเจ้าท่า
          * ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือ เรือสำราญกีฬา ต้องเสียภาษีสรรพสามิต (ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค.07052/20094 ลว.20 พ.ค.2537
          * ในกรณีจดทะเบียนเรือบรรทุกคนโดยสารรับจ้าง ต้องมีการประกันภัยพื่อคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2539)
          *ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือ ประเภทเรือลำเลียงสินค้า จะต้องไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเรือลำเลียง
          * ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือประเภทเรือประมงจะต้องมีหนังสือจากกรมประมงอนุญาตให้จดทะเบียนหรือมาแสดงก่อน

 
 
 
กลับหน้าแรก