Make your own free website on Tripod.com
อำนาจหน้าที่
   
ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
  และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด  
   
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย