Make your own free website on Tripod.com
การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
 
     ผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และดำเนินการดังต่อไปนี้
     1. ทำคำร้องขออนุญาตอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามแบบ ท.28 ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีโดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามที่ขออนุญาต
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หรือสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล หากประสงค์ให้ผู้อื่นอนุญาตแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
     3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือ น.ส. 3 หรือ ส.ค. หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเป็นผู้มีอำนาจ หน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาล อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว หรือหนังสือยินยอม
     4. แบบแปลนและรายละเอียดของสิ่งที่จะขออนุญาต เช่น ความกว้างหน้าที่ดินด้านติดกับแม่น้ำ ระยะห่างจากขอบฝั่ง , สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงและระยะห่างโดยประมาณ , ภาพถ่ายบริเวณที่ขออนุญาต เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้รับรอง เว้นแต่สิ่งที่ขออนุญาตดังกล่าวจะมีขนาดเล็กและโครงสร้างทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นที่ไม่คงทนถาวร
     5. แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ความกว้างหน้าที่ดินด้านติดกับแม่น้ำขนาดของสิ่งที่อนุญาต โดยประมารระยะห่างจากขอบฝั่ง สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงและระยะห่างโดยประมาณ หากมีรูปถ่ายบริเวณที่ขออนุญาตประกอบด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเบื้องต้นยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก