Make your own free website on Tripod.com
การสมัครสอบ
 
 
การขอสมัครสอบตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2532
 การขอสมัครสอบตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก