Make your own free website on Tripod.com
การขอสมัครสอบตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541
 
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอสมัครสอบครั้งแรกเลื่อนขั้น และการต่ออายุประกาศนียบัตร
          1. กรณีสมัครสอบครั้งแรก และการเลื่อนชั้นประกาศนียบัตร ใช้รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพขนาด 2 นิ้ว / 3 รูป
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน
          4. สำเนาประกาศนียบัตรสุขภาพ
          5. สำเนาประกาศนียบัตรฉบับเดิม (กรณีสอบขอเลื่อนชั้น และต่ออายุประกาศนียบัตร)
          6. สำเนาวุฒิการศึกษา
          7. สำเนาประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
          8. เอกสารแสดงระยะเวลาการฝึกและการทำงานในเรือ
          9. หนังสือรับรองการทำงานในเรือ และหนังสือรับรองความประพฤติ
กรณีอยู่บริษัทเรือ ให้บริษัทออกหนังสือรับรองประวัติการทำงานและความประพฤติ พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจเซ็นและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
              • กรณีอยู่เรือเอกชน ให้เจ้าของเรือออกหนังสือรับรองประวัติการทำงาน และความประพฤติ พร้อมถ่ายสำเนา
              • กรณีอยู่เรือราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้น ๆ ออกหนังสือรับรองประวัติการทำงานและความประพฤติ
 
** หมายเหตุ : เอกสาร ใน (2) และ (4) ต้องยังไม่หมดอายุ จนถึงวันที่ออกประกาศนียบัตร
 
 
 
 
กลับหน้าหลัก