Make your own free website on Tripod.com
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน
 
 
  1. งานธุรกการ
 
  - รับผิดชอบงานสารบรรณ (รับ ส่ง โต้ตอบ เก็บ ค้นและพิมพ์) ของสำนักงาน
  - รับผิดชอบงานงบประมาณ การเงินและการบัญชี พัชดุและการเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
  - รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
  - ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน
  2. งานตรวจการขนส่งทางน้ำ
 
  - ตรวจปล่อยเรือเดินทะเลที่เข้าออกในเขตท่า
  - พิจารณาการขออนุญาตการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
  - กำหนดที่จอดเรือ การขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุน่ากลัวอันตรายในเขตท่า
  - ตรวจตรา ควบคุมการดำเนินเรือและการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
  - สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิดกฎหมาย
  - สอบสวนหาสาเหตุกรณีเรือประสบอุบัติเหตุ
  - สอบความรู้และออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ
  - ดูแลแม่น้ำ ลำครองซึ่งเป็นทางเดินเรือสาธารณะในเขตรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ
  4. งานตรวจเรือ
 
  - ตรวจสภาพเรือเพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือไทย ออกใบอนุญาตใช้เรือ และใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  - ตรวจความเสียหายของเรือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  - กำหนด ให้คำแนะนำ และควบคุมการซ่อมเรือประจำปี
  - พิจารณากำหนดแนวน้ำบรรทุกของเรือ
  - สอบความรู้ผู้ขอรับประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ
  5. งานทะเบียนเรือ
 
  - จดทะเบียนเรือเพื่อออกใบอนุญาตใช้เรือ และต่อใบอนุญาตใช้เรือในเขตความรับผิดชอบ
  - ออกใบทะเบียนเรือไทย
  - จดทะเบียนเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือ
  - ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ทางทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ
   
   
   

 

กลับหน้าแรก