Make your own free website on Tripod.com
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ภารหน้าที่
ติดต่อสำนักงาน
March 20, 2009 2:52 PM
   
     
     
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงราย รับสมัคร พนักงานขนส่งประจำท่าเรือ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 4 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2552 ในวัน-เวลา ราชการ เป็นต้นไป
 
คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ)
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น
4.สำหรับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ใน/ใกล้ อำเภอเชียงแสน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ลักษณะการทำงาน
1.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ในการสัญจรทางน้ำ
2.จัดเก็บข้อมูลสถิติจำนวนการเข้า-ออก ของเรือและผู้โดยสาร
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงราย โทร.0-5377-7460